Strona Glówna

Swiadectwa energetyczne - informacja dla inwestorów, nabywców lub najemców

 

Od 1 stycznia 2009 r. wszedl w zycie obowiazek sporzadzania swiadectw charakterystyki energetycznej. Obowiazek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie swiadectwa charakterystyki energetycznej, wynika z ustawy Prawo budowlane.

Przepisów w sprawie obowiazku sporzadzania swiadectw charakterystyki energetycznej nie stosuje sie do budynków:
1) podlegajacych ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2) uzywanych jako miejsca kultu i do dzialalnosci religijnej;
3) przeznaczonych do uzytkowania w czasie nie dluzszym niz 2 lata;
4) niemieszkalnych sluzacych gospodarce rolnej;
5) przemyslowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energie nie wiekszym niz 50 kWh/(m2*rok);
6) mieszkalnych przeznaczonych do uzytkowania nie dluzej niz 4 miesiace w roku;
7) wolnostojacych o powierzchni uzytkowej ponizej 50 m2.

Kopie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku inwestor jest obowiazany dolaczyc do zawiadomienia o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (art. 57 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo budowlane).

Dla budynku oddawanego do uzytkowania oraz dla budynku, lokalu mieszkalnego, a takze czesci budynku stanowiacej samodzielna calosc techniczno-uzytkowa, dokonuje sie oceny charakterystyki energetycznej w formie swiadectwa charakterystyki energetycznej zawierajacego okreslenie wielkosci energii w kWh/(m2*rok) niezbednej do zaspokojenia róznych potrzeb zwiazanych z uzytkowaniem budynku, a takze wskazanie mozliwych do realizacji robót budowlanych, mogacych poprawic pod wzgledem oplacalnosci ich charakterystyke energetyczna. Swiadectwo charakterystyki energetycznej wazne jest 10 lat.

Swiadectwo sporzadza sie w przypadku umów, na podstawie których nastepuje:
1) przeniesienie wlasnosci:
a) budynku,
b) lokalu mieszkalnego, z wyjatkiem przeniesienia wlasnosci lokalu na podstawie umowy zawartej miedzy osoba, której przysluguje spóldzielcze prawo do lokalu, a spóldzielnia mieszkaniowa lub
c) bedacej nieruchomoscia czesci budynku stanowiacej samodzielna calosc techniczno-uzytkowa, albo
2) zbycie spóldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu
– zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie swiadectwo charakterystyki energetycznej;
3) powstanie stosunku najmu budynku, lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowiacej samodzielna calosc techniczno-uzytkowa - wynajmujacy udostepnia najemcy odpowiednie swiadectwo charakterystyki energetycznej.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej nie moze byc sporzadzone przez wlasciciela budynku, lokalu lub bedacej nieruchomoscia czesci budynku stanowiacej samodzielna calosc techniczno-uzytkowa oraz osobe, której przysluguje spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu.

W budynkach zasilanych z sieci cieplowniczej oraz w budynkach z instalacja centralnego ogrzewania zasilana ze zródla w budynku lub poza nim, swiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego moze byc opracowane na podstawie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Przepisu nie stosuje sie do lokali mieszkalnych posiadajacych wlasne instalacje ogrzewcze. Wlasciciel lub zarzadca budynku ma obowiazek uzyskania swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku i przekazania jego kopii nieodplatnie wlascicielowi lokalu mieszkalnego lub osobie, której przysluguje spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, w terminie nie dluzszym niz 6 miesiecy od dnia zlozenia przez niego wniosku w tej sprawie.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego nalezacego do grupy lokali mieszkalnych o jednakowych rozwiazaniach konstrukcyjno-materialowych i instalacyjnych oraz o takim samym stopniu zuzycia majacym wplyw na jakosc energetyczna lokalu mieszkalnego i stwierdzonym na podstawie:
1) budowlanej dokumentacji technicznej,
2) inwentaryzacji techniczno-budowlanej, w przypadku braku budowlanej dokumentacji technicznej - moze byc opracowane w oparciu o wykonana dla jednego z tych lokali charakterystyke energetyczna oraz ocene tej charakterystyki.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej zawierajace nieprawdziwe informacje o wielkosci energii jest wada fizyczna rzeczy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pózn. zm.) o rekojmi za wady.

Wlasciciel budynku jest obowiazany zapewnic sporzadzenie swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jezeli:
1) uplynal termin waznosci swiadectwa charakterystyki energetycznego budynku;
2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, ulegla zmianie jego charakterystyka energetyczna.
W przypadku opracowania swiadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni uzytkowej przekraczajacej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym swiadczone sa uslugi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, swiadectwo charakterystyki energetycznej powinno byc umieszczone w widocznym miejscu w budynku.

Kiedy zainteresowac sie swiadectwem?

Inwestor jest obowiazany dolaczyc swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie. W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno byc udostepnione swiadectwo charakterystyki energetycznej. Brak swiadectwa nie uniemozliwia dokonania transakcji i nie stanowi formalnej przeszkody w jej zawarciu.

Kto moze sporzadzic swiadectwo charakterystyki energetycznej?

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. Nr 161, poz. 1279) rozszerza krag osób uprawnionych do sporzadzania swiadectw oraz okresla sytuacje, w których powstaje obowiazek sporzadzenia swiadectwa charakterystyki energetycznej lokalu mieszkalnego.

Swiadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali moga sporzadzac osoby, które ukonczyly studia magisterskie albo inzynierskie na kierunkach: architektura, budownictwo, inzynieria srodowiska, energetyka lub pokrewnych i które posiadaja uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze lub zloza z wynikiem pozytywnym egzamin albo ukoncza odpowiednie studia podyplomowe.

Ponadto na osoby sporzadzajace swiadectwa charakterystyki energetycznej budynków nalozono obowiazki zwiazane z ich dzialalnoscia oraz udostepnianiem, sporzadzaniem i przechowywaniem swiadectw, a takze wprowadzono obowiazek ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku ze sporzadzaniem swiadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiazek zawarcia ubezpieczenia OC powstaje od 1 stycznia 2010 r.

Gdzie szukac specjalisty?

Zainteresowani znajda osoby uprawnione do sporzadzania swiadectw wsród osób, które zlozyly z wynikiem pozytywnym egzamin przed Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej lub ukonczyly równowazne studia podyplomowe. Osoby te wpisywane sa do rejestru prowadzonego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Ponadto swiadectwa charakterystyki energetycznej moga sporzadzac osoby posiadajace uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej. Czesto osoby uprawnione naleza do izb samorzadu zawodowego i do stowarzyszen naukowo-technicznych. Specjaliste, który sporzadza swiadectwa charakterystyki energetycznej mozna odnalezc w ten sam sposób, jak projektanta, przy zachowaniu tych samych podstawowych zasad. Istotnym elementem pozyskiwania wiedzy o swiadczacych te uslugi bedzie informacja zamieszczana przez samych uprawnionych w ogloszeniach oraz na stronach internetowych.